Login Form

O festivalu

MILLENIUM Česká republika, festival dokumentárních filmů

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, UDRŽITELNÝ ROZVOJ, LIDSKÁ PRÁVA

MILLENIUM Czech Republic, Documentary Film Festival

ENVIRONMENT, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, HUMAN RIGHTS

23.-26.4.2013 PRAHA

30.9.-4.10.2013 MORAVA

Festival Millenium je unikátní mezinárodní akce, které se účastní nezávislí filmaři dokumentárních filmů z celého světa. Centrála festivalu je v Bruselu a filmy zde promítnuté pak putují do dalších zemí Evropy. V roce 2013 proběhne první český ročník festivalu – v období duben–květen v Praze a v Středočeském kraji a v období září–říjen na Moravě. Program se zabývá otázkami závažných problémů dnešní doby, jako jsou lidská práva, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Tvůrci filmů přemýšlejí o budoucnosti naší společnosti a nabízejí možná řešení bolestných problémů lidstva. Festival je zasvěcený Rozvojovým cílům tisíciletí iniciovaných OSN. Originálním a bezprostředním způsobem přispívá k vyvolání veřejné diskuse a tímto k dosažení cílů tisíciletí.

"Dnes, 13 let po rozhodnutí OSN o naplnění osmi rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015, je lidstvo daleko od očekávaných výsledků. Ani cenzura, ani krize nebo občanská válka nemohou zabránit nekompromisním tvůrcům v jejich náhledech do nejisté budoucnosti. V této souvislosti budeme i nadále upozorňovat na práci nezávislých filmařů. Chceme sdílet jejich znepokojení ze současnosti a budoucnosti naší planety, jejich svědectví, jejich hluboké znalosti reality. Budeme i nadále prezentovat filmovou práci občanů, kteří se osobně angažují, aby ukázali svět jinak."

Lubomír Gueorguiev,
president festivalu dokumentárních filmů Millenium

Osm rozvojových cílů tisíciletí:
 • Odstranit extrémní chudobu a hlad
 • Dosáhnout základního vzdělání pro všechny
 • Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti
 • Snížit dětskou úmrtnost
 • Zlepšit zdraví matek
 • Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi
 • Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí
 • Vytvořit světové partnerství pro rozvoj
Více

Festival Millenium is a unique international event with headquarters in Brussels and film projects from all continents. The program deals with sustainable development and human rights issues. Films offer original point of view and possible solutions to painful problems of humanity. Independent filmmakers take positions regarding major changes in society and nature. At the background of the festival are the Millennium Development Goals initiated by the United Nations.

„Today, 13 years after the UN decision to perform the eight MDGs by 2015, humanity is far from the expected results. By cons, neither censorship nor crisis or civil war have prevented looks uncompromising filmmakers and their projections in an uncertain future. In this context, we will continue to highlight the work of independent filmmakers. We want to convey their concern for the present and the future of the planet, their testimony, their deep knowledge of reality. We will continue to present the film work of citizens who are personally invested to reveal the world differently.“

Lubomir Gueorguiev,
President of the Millenium Documentary Film Festival

The 8 Millennium Development Goals are:
 • Eradicating extreme poverty and hunger,
 • Achieving universal primary education,
 • Promoting gender equality and empowering women,
 • Reducing child mortality rates,
 • Improving maternal health,
 • Combating HIV/AIDS, malaria, and other diseases,
 • Ensuring environmental sustainability, and
 • Developing a global partnership for development.
Read more

Pořadatel festivalu v Bruselu

Diogène, Non-Profit-Making Association – ABSL
www.festivalmillenium.org

Pořadatel festivalu v České republice:

Zaedno, Občanské sdružení Bulharů a přátel Bulharska v ČR
www.zaedno.org

Projekt probíhá s podporou Evropské komise