Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

O projektu Easy Together

Picto Easy Togethe 260pxOd září 2023 realizuje Spolek Zaedno ve spolupráci se Školským inspektorátem z rumunského města Brăila projekt EASY TOGETHER v rámci programů ERASMUS+.

Informace o průběhu projektu budou průběžně umísťovány na stránky projektu.

Oficiální informace o projektu na stránkách ERASMUS+.

Czech association Zaedno in cooperation with the School inspectorate of the Romanian town of Brailla implements a project EASY TOGETHER.

Celý název projektu: Easy Together, výměna dobré praxe a vývoj vzdělávacích materiálů pro začleňování kulturně odlišných dětí.

Číslo projektu:
2023-1-CZ01-KA210-SCH-000154059.

Datum zahájení 01. 09. 2023

Datum ukončení 31. 08. 2025

Program Erasmus+, Partnerství pro spolupráci a výměnu postupů, Partnerství malého rozsahu ve školním vzdělávání.

Koordinátor:

SPOLEK ZAEDNO, Česká republika

Webové stránky: https://www.zaedno.org

Partner:

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRAILA, Rumunsko

Webové stránky: https://www.isjbraila.ro

Hlavním cílem projektu Easy Together je usnadnit inkluzi a podpořit rozmanitost ve školách.

Realizací projektu chceme:

 1. zvýšit kvalitu práce a postupů zapojených organizací a vybudovat kapacitu pro práci ve větším měřítku;
 2. podpořit začleňování a vzdělávání dětí s kulturními odlišnostmi a posílit postavení jejich učitelů;
 3. podpořit multikulturní porozumění, toleranci a dobré vztahy mezi různými kulturami.

Budeme realizovat následující aktivity:

 1. Řízení, realizace a šíření projektu.
 2. Výměna dobré praxe v oblasti inkluze. Obsahuje výzkum, místní a mezinárodní setkání a workshopy, vytvoření a šíření příručky.
 3. Tvorba vzdělávacích materiálů na podporu inkluze kulturně odlišných dětí. Obsahuje přípravu a vývoj, místní a mezinárodní testování, distribuci a vyhodnocování vzdělávacích materiálů.

Hlavní výsledky projektu jsou následující:

 1. Zúčastněné organizace budou podpořeny; evropský rozměr bude přenesen na místní úroveň.
 2. Učitelé si zvýší kvalifikaci a získají nové zkušenosti.
 3. Kulturně odlišné děti budou posíleny účinnými vzdělávacími materiály; bude usnadněna jejich inkluze.
 4. Učitelé a žáci budou vybaveni novými metodickými a vzdělávacími materiály.
 5. Bude podporována rovnost a nediskriminace. 

Full name of the project: Easy Together, Exchange of good practices and development of educational materials for inclusion of culturally diverse children.

Project code:
2023-1-CZ01-KA210-SCH-000154059

Start date 01-09-2023

End date 31-08-2025

Programme Erasmus+, Partnerships for cooperation and exchanges of practices, Small-scale partnerships in school education

Coordinator:

SPOLEK ZAEDNO, Czechia

Website: https://www.zaedno.org

Partner:

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRAILA, Romania

Website: https://www.isjbraila.ro

The main objective of the Easy Together project is to make inclusion easier and to promote diversity in schools.

By implementation of the project we want:

 1. to increase quality in the work and practices of organisations involved and to build capacity to work in a bigger scale;
 2. to support the inclusion and education of children with cultural differences and to empower their teachers;
 3. to promote multicultural understanding, tolerance and a good relationship between different cultures.

We will implement the following activities:

 1. Management, implementation and dissemination of the project.
 2. Exchange of good practices in the field of inclusion. It contains research, local and international meetings and workshops, creating and dissemination of a Handbook.
 3. Developing of educational materials to support inclusion of culturally diverse children. It contains drafting and developing, local and international testing, distributing and evaluating of educational materials.

The main results of the project are:

 1. The participating organizations will be suported; european dimension will be brought to the local level.
 2. Teachers will increase their qualification and gather new experience.
 3. Culturally diverse children will be strengthened with effective educational materials; their inclusion will be eased.
 4. Teachers and pupils will be supplied with new methodical and educational materials.
 5. Equality and non-discrimination will be promoted.