Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Prezentace na konferenci AUČCJ

konference AUCCJ 2024 01

Výměna osvědčených postupů s učiteli

Exchange of Best Practices with Teachers

2. března / march 2, 2024
on-line

Probíhají místní setkání se zástupci škol v České republice, Rumunsku a online, s cílem shromáždit a sdílet osvědčené postupy v oblasti začleňování. Tato setkání jsou nedílnou součástí našeho projektu Easy Together (2023-1-CZ01-KA210-SCH-000154059).

Local meetings with school representatives are currently underway in the Czech Republic, Romania, and online, aimed at gathering and sharing best practices in the realm of inclusion. These meetings are integral components of our Easy Together project (2023-1-CZ01-KA210-SCH-000154059).

konference AUCCJ 2024 02konference AUCCJ 2024 03konference AUCCJ 2024 04Třetí setkání v České republice se těšilo významné účasti, kdy se zástupci škol z různých regionů zapojili do diskuse. Toto setkání se náhodou krylo s konferencí Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka AUČCJ, která přilákala přibližně 70 odborníků v oblasti vzdělávání. Tato konference, známá svou pravidelnou a silnou účastí, se primárně zaměřuje na učitele, kteří jsou oddaní našemu cílovému demografickému cíli projektu. Událost proběhla online prostřednictvím Zoomu dne 2. března 2024.

Prezentátorky z našeho týmu, Diliana Zaharieva a Sevda Kovářová, představily projekt Easy Together, objasňujíce jeho cíle a aktivity. Následovala prezentace na téma „Co je začleňování a jak pracovat s kulturně různorodými dětmi"“, spolu s přehledem lokálních a osobních perspektiv prezentátorek. Následně byly představeny vybrané osvědčené postupy v oblasti začleňování, které již byly během projektu Easy Together nasbírány.

Následovala dílna, která umožnila účastníkům sdílet své vlastní osvědčené postupy v oblasti začleňování, a to prostřednictvím nástroje Jamboard, který byl k dispozici po celý den. V posledních 10 minutách setkání byly představeny relevantní vzdělávací materiály, které již byly vyvinuty Spolkem Zaedno.


The third meeting held in the Czech Republic garnered significant attendance, with school representatives from various regions participating. Notably, this meeting coincided with the conference of the Association of Teachers of Czech as a Foreign Language AUČCJ, attracting approximately 70 education professionals. This conference, known for its regular and robust attendance, primarily engages educators dedicated to our project's target demographic. The event was conducted online via Zoom on March 2, 2024.

Presenters from our team, Diliana Zaharieva and Sevda Kovářová, introduced the Easy Together project, elucidating its objectives and activities. This was followed by a presentation on the topic of "What is Inclusion and How to Work with Culturally Diverse Children," along with an overview of the local and personal perspectives of the presenters. Subsequently, selected best practices in the field of inclusion, already amassed during the Easy Together project, were showcased.

A workshop ensued, allowing participants to share their own best practices in inclusion, facilitated through the Jamboard tool, which remained accessible throughout the day. In the final 10 minutes of the meeting, relevant educational materials previously developed by Spolek Zaedno were presented.