Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

O Zaedno

Zaedno horizontal RGB-300px

Spolek Zaedno je nezisková organizace pracující s dětmi, mládeží, dospělými a širokou veřejností s cílem zlepšit interkulturní porozumění a postoje ke kulturní odlišnosti ve společnosti a usnadnit začleňování lidí s kulturními odlišnostmi. Sídlíme v Praze a působíme po celé ČR. Naše hlavní témata jsou národnostní menšiny a prezentace národních kultur, včetně té bulharské, interkulturní vztahy a začleňování kulturně odlišných lidí, vícejazyčnost a multikultura.

Nabízíme školám a dalším organizacím vzdělávací a kulturní programy na zmíněná témata. Jsme kreativní a používáme neformální vzdělávací metody, jako jsou učení hrou, praktické učení, učení pomocí umění a lidových tradic. Nabízíme a realizujeme putovní výstavy. Organizujeme soutěž pro děti "Vícejazyčnost je bohatství". Jsme zavedeným vydavatelem vzdělávacích materiálů, vydáváme vícejazyčný časopis Kamarádi a řadu dalších publikací – vše k dispozici zdarma online na www.kamaradi.eu

Při spolku působí taneční soubor bulharských tanců Balgari. Zaedno znamená v bulharštině společně.

About the Zaedno Association

Zaedno Association is a non-profit organization working with children, youth, adults, and the general public with the aim of improving intercultural understanding and attitudes towards cultural diversity in society and ease the inclusion of people with cultural differences. We are based in Prague and operate throughout the Czech Republic. Our main topics are national minorities and the presentation of national cultures, including the Bulgarian one, intercultural relations, and the inclusion of culturally diverse people, multilingualism and multiculturalism.

We offer educational and cultural programs on these topics to schools and other organizations. We are creative and use non-formal education methods such as learning through games, practical learning, learning through art and folk traditions. We offer and organize traveling exhibitions. We organize a children's competition called "Multilingualism is Wealth." We are an established publisher of educational materials, publishing the multilingual magazine Kamarádi and a range of other publications – all available for free online at www.kamaradi.eu.

The association includes the Bulgarian dance group Balgari. Zaedno means "together" in Bulgarian.

За Сдружение Заедно

Сдружение Заедно е неправителствена организация, работеща с деца, младежи, възрастни и широката общественост с цел подобряване на междукултурното разбирателство и нагласите към културните различия в обществото и улесняване на инклузията на хората с културни различия. Намираме се в Прага и работим в цялата Чешка република. Нашите основни теми са националните малцинства и представянето на националните култури, включително българската, интеркултурните отношения и инклузията на културно различни хора, многоезичието и мултикултурата.

Предлагаме на училищата и други организации образователни и културни програми по тези теми. Ние сме креативни и използваме неформални образователни методи, като учене чрез игра, практическо учене, учене чрез изкуство и народни традиции. Предлагаме и реализираме пътуващи изложби. Организираме конкурс за деца "Многоезичието е богатство". Ние сме утвърден издател на образователни материали, издаваме многоезичното списание " Kamarádi" и редица други публикации – всичко е достъпно безплатно онлайн на www.kamaradi.eu.

Към сдружението функционира танцов състав за български танци "Българи".

Více informací

Hlavním cílem spolku je rozvoj multikulturní společnosti v České republice a vedení společnosti k větší toleranci a porozumění.
Dále také udržování krajanské soudržnosti a spolupráce s dalšími menšinovými organizacemi. Prostředkem k dosažení těchto cílů je organizování kulturních a vzdělávacích akcí a vydávání publikací s bulharskou a multikulturní tématikou. Spolek se také zabývá otázkami závažných problémů dnešní doby, jako jsou lidská práva, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi v ČR i Evropě a organizuje kulturní aktivity. Tímto přispívá k vyvolání veřejné diskuse a tímto k dosažení cílů.

Spolek Zaedno organizuje kulturní, informační, vzdělávací a zábavní akce s bulharskou a multikulturní tématikou, na kterých ukazuje rozmanitost bulharské a balkánské kultury. Například výstavy, taneční semináře, informační přednášky, soutěže, kurzy a kulturně-společenská setkáni. Spolek Zaedno má dlouholetou tradici a zkušenost s organizací a realizací podobných akcí. Tyto akce jsou sledované a hojně navštěvované. Zaedno je známé tím, že pořádá akce, které jsou zajímavé jak pro Bulhary, tak i pro Čechy a často i pro lidi z dalších etnických skupin a pro cizince pobývající v Praze. Akce jsou pestrobarevné a pozitivně laděné, může se do nich zapojit celá rodina, často se počítá i s účastí publika formou soutěží, her nebo kvízů. Jeden s nejznámějších a hojně navštěvovaných projektů spolku je Trifon Zarezan, bulharský ples a svátek vína.

Dále vydáváme publikace pro děti z bulharské menšiny v bulharštině a česko-bulharské populárně naučné publikace s folklorní tematikou.

Taneční Soubor Bulgari při Spolku Zaedno je soubor mladých lidí zabývajících se bulharským lidovým tancem. Jeho vedoucím je Todor Ralev. Soubor existuje od roku 2003 a má za sebou řadu vystoupení, seminářů bulharského lidového tance apod.

Od roku 2012 realizujeme projekt Kamarádi, jehož součástí je dětský vícejazyčný časopis Kamarádi - časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu. Je zaměřen na děti, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mající zahraniční kořeny nebo učící se a komunikující vedle češtiny také v dalším jazyce. Je i pro ty, které zajímá, jak funguje naše společnost, která je více a více promíchaná z různých kultur a jazyků a tím je bohatší. Časopis určen dětem na 1. stupni základní školy. Předpokládá se spolupráce s jejich rodiči a pedagogy.

Hlavním tématem Kamarádů je mnohojazyčnost. Proto každoročně vyhlašujeme celostátní dětskou kreativní soutěž s pěknými cenami „Vícejazyčnost je bohatství" na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce.

V roce 2018 jsme do projektu Kamarádi přidali aktivitu Multikulturní programy pro děti z pražských škol a školek. Hlavním cílem této aktivity je rozvoj poznání mezi cizinci, národnostními menšinami a majoritní společností.

Stanovy Spolku Zaedno ke stažení ve formátu PDF

Naše projekty spolufinancují:

logo-urad vlady

Гражданско сдружение на българите и приятелите на България в Чехия

Заедно е доброволна, неполитическа организация с идеална цел. Стреми се към развитието на по-голяма толерантност и разбирателство в мултикултурното общество в Чехия като запазва българската идея. Работи съвместно с други малцинствени организации. Организира и осъществявя културни и образователни мероприятия с българска тематика.
Сдружението съществува от 2002 г.

Заедно организира и осъществявя културни, информационни, образователни и развлекателни мероприятия с българска и мултикултурна тематика, чрез което показва разнообразието на българската и балканската култура. Сдружението има дългогодишна традиция и опит в оргнизирането и реализацията на изложби, танцови и певчески семинари, информационни лекции, конкурси, курсове и обществено-културни срещи. Един от най-известните и радващи се на особен интерес проекти на сдружението е българският празник на виното - Трифон Зарезан.

Танцовият състав “Българи” към гражданско сдружение “Заедно” е състав на млади хора, които са се посветили на българските народни танци. Ръководител на групата е Тодор Ралев. Съставът е създаден през 2003 година и вече има редица изяви, семинари за българския народен танц и др.

Čtěte více: V roce 2012 jsme oslavili 10 výročí od založení OS Zaedno.